Algemene Voorwaarden van De Wijnboeren BVBA (hierna de Wijnboeren). 

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen de Wijnboeren, met zetel te Belgie, 2840 Rumst, Catenbergstraat 2c , ingeschreven onder RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen, en de klant, die de diensten en goederen van de Wijnboeren uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt met levering voorzien in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst. 

Verzakingsbeding

De consument heeft het recht om binnen een periode van 14 werkdagen, te starten de dag na de leveringsdag, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief. 

Na het terug ontvangen van goederen zullen de Wijnboeren overgaan tot terugstorten van tegoeden.

Alcohol & Verantwoordelijkheid 

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u 
verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. 

 Contractpartij

Wij verkopen alleen aan: 
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar 
b. juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. 

Bestelling

Bestellingen via de website van de Wijnboeren geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene 
voorwaarden. De Wijnboeren heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te 
verwerken. 

Bestellingen plaatst u per doos van 6 flessen of per fles. Bestellingen worden alleen geleverd in België.

Levering

Voor elke levering in België onder het bedrag van 100 EUR brengen de Wijnboeren een transportkost in rekening van 9.95 EUR. Voor bestellingen vanaf 100 EUR wordt geen transportkost gerekend.

De Wijnboeren verbinden er zich toe de levering uit te voeren binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een volledige en correcte bestelling.

De klant controleert bij ontvangst van de goederen steeds onmiddellijk de pakketten en tekent af voor akkoord op de lever- of vrachtbon. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk.

Indien een artikel niet op voorraad is nemen de Wijnboeren steeds contact op met meer details over de 
levertermijn. Mocht deze niet acceptabel zijn voor u, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Voor schade als gevolg van laattijdige levering door een artikel dat niet meer op voorraad is, kunnen de Wijnboeren niet aansprakelijk gesteld worden.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in euro en gelden per fles of in geval van proefpakketten per 
proefpakket, conform de vermelding op de website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt (op=op). 

Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 liter inhoud. Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing. 

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend. Wij doen deze op basis van de op dat ogenblik geldende prijzen. Wij behouden ons het recht voor eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. door te rekenen en evenals de stijging der inkoopprijzen. In het geval van devaluatie van de euro zullen onze verkoopsprijzen van rechtswege verhoogd worden met een percentage gelijk aan de devaluatie.

Alle aanbiedingen van de Wijnboeren zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van de wijn (op=op). Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. 

Betaling

De Wijnboeren biedt u de meest veilige betalingsmogelijkheden. 

Overmacht

In geval van overmacht is de Wijnboeren nooit aansprakelijk indien de vooropgestelde levertermijn niet zou kunnen gerespecteerd worden. Tevens in geval van oorzaken buiten de wil om van de Wijnboeren (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden) kunnen de Wijnboeren niet aansprakelijk gesteld worden.

Hoewel we steeds alles in het werk stellen om in desbetreffende gevallen de vertraging zo klein mogelijk te 
houden. 

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te 
maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering de Wijnboeren hiervan per e-mail in kennis te stellen. 

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. 

Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. De Wijnboeren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden. 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd naar keuze van de Wijnboeren.

Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Wijnboeren en wij hanteren een strikt 
privacybeleid. Hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen en respecteren wij de BeCommerce Label Code. De
verzamelde gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van de Wijnboerenl zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info@dewijnboeren.be. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij de Wijnboeren, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven e-mailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de e-mailcommunicatie tussen hem en de Wijnboeren de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn e-mailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.